Tra mã số thuế doanh nghiệp

Bạn đã có tên doanh nghiệp, bạn đã có số điện thoại liên hệ của công ty. Và muốn tra mã số thuế, thông tin của doanh nghiệp đó trên mạng. Hãy để chúng tôi giúp!

Mã số thuế công ty là một dãy các chữ số được mã hoá theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng người nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo qui định của Luật, Pháp lệnh thuế, phí và lệ phí (gọi chung là Pháp luật về thuế), bao gồm cả người nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Mã số thuế công ty đã cấp không được sử dụng để cấp cho người nộp thuế khác. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh khi không còn tồn tại thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại.

Riêng mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp đã ngừng hoạt động kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại.

Có 2 loại mã số thuế doanh nghiệp. 1 loại gồm 10 số, 1 loại gồm 13 số. Bạn có thể nhớ thông tin này để kiểm tra nhanh xem mã số thuế của doanh nghiệp đã đúng/đủ chưa khi cần điền vào các giấy tờ, hồ sơ có liên quan