Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Thực hiện Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 về hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập cá nhân, thông tư số 95/2016/TT – BTC ngày 28/06/2016 của Bộ tài chính và theo quy định tại Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân. Ban Lãnh đạo Công ty thông báo về việc Thuế Thu nhập cá nhân mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 và giới thiệu một số điểm mới đáng chú ý như sau:
-    Áp dụng chung một biểu thuế cho cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài.
-    Thuế suất lũy tiến 5%, tối đa là 35% đối với thu nhập chịu thuế trên 80 triệu đồng/tháng.
-    Giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 9 triệu đồng/tháng; giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/người/tháng.
-    Mỗi người phụ thuộc chỉ được đăng ký khấu trừ vào một đối tượng nộp thuế. Vì vậy trường hợp trong gia đình, người phụ thuộc đã được đăng ký khấu trừ ở người thân khác thì không đăng ký ở Công ty nữa.
-    CBNV có trách nhiệm kê khai số người phụ thuộc được giảm trừ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc kê khai này.
-    Thu nhập từ tiền lương, tiền công do Công ty chi trả sẽ được Công ty khấu trừ theo biểu thuế mới. Nếu có thu nhập khác (ngoài thu nhập tại Công ty thì CBNV sẽ tự quyết toán với cơ quan Thuế vào cuối năm).

Đăng ký mã số thuế:
(Lưu ý: Những người đã có mã số thuế cá nhân hoặc tự đăng ký mã số thuế cá nhân với cơ quan thuế không cần làm thủ tục này)

Hồ sơ đăng ký gồm:
-    Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT: 01 bản
-    Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (Bản phô tô không cần công chứng hoặc xác nhận của UBND): 01 bản