Mã số thuế doanh nghiệp là gì

Mã số thuế công ty (mã số thuế doanh nghiệp) là một dãy các chữ số được mã hoá theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng công ty nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo qui định của Luật, Pháp lệnh thuế, phí và lệ phí (gọi chung là Pháp luật về thuế), bao gồm cả công ty nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng công ty nộp thuế và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Mã số thuế công ty dài 13 ký tự

Mã số thuế công ty được cấu trúc là một dãy số được chia thành các nhóm như sau:

N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10 N11N12N13

Trong đó:

Hai chữ số đầu N1N2 là số phân khoảng tỉnh cấp mã số thuế được quy định theo danh mục mã phân khoảng tỉnh.

Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được đánh theo số thứ tự từ 0000001 đến 9999999. Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.

Mười số từ N1 đến N10 được cấp cho người nộp thuế độc lập và đơn vị chính.

Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999 được đánh theo từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh của người nộp thuế độc lập và đơn vị chính.