Không quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai

Được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi có thu nhập vãng lai, nhưng phải cam kết đơn vị trả thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồn rồi.

"Năm ....... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty ......... và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn."

Theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 26 của thông tư số Thông tư số 111/2013/TT-BTC
c.4) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.