Công thức tính thuế tncn

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân chi tiết mới nhất 2019. Có kèm hàm tính thuế tncn sử dụng trong file excel để bạn tải về.

Thuế thu nhập cá nhân bình thường hay được tính 10% tuy nhiên không phải lúc nào cũng là 10%. Lương càng cao thì thuế càng lớn. Công thức cụ thể như sau các bạn nhé.

Nội dung cập nhật mới nhất năm 2019 này chỉ THÀNH VIÊN VIP mới được xem.

Anh Nguyễn Văn Thành ký hợp đồng lao động 36 tháng với Công ty ABC
 - Tháng 1 năm 2019,  Nguyễn Văn Thành nhận được các khoản thu nhập như sau:
+ Lương theo ngày công làm việc thực tế: 20.000.000
+ Phụ cấp ăn trưa: 800.000
+ Phụ cấp đi lại: 300.000
+ Tiền thưởng: 1.000.000
- Các thông tin khác:
+ Anh Thành đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc trên mức lương 20 triệu. Tháng 1/2019: anh Thành bị trích bảo hiểm BB trừ vào lương là: 2.100.000
+ Anh Thành có 1 con nhỏ và đã đăng ký người phụ thuộc tại Công ty ABC từ 01/2019
Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Anh Thành trong tháng 1 năm 2019
Bước 1: Xác định Tổng thu nhập của Anh Thành:
Tổng thu nhập của Anh Thành trong tháng 1 là:
 20.000.000 + 800.000 + 300.000 + 1.000.000 = 22.100.000
(Lưu ý: Khoản tiền thưởng (kinh doanh, đột xuất, lễ, tết...) phải tính thuế TNCN, trả vào tháng nào thì cộng vào thu nhập của tháng đó để tính)
Bước 2: Xác định các khoản được Miên thuế TNCN (nằm ở các khoản phụ cấp)
Thu nhập được miễn thuế là: 730.000
Bước 3: Xác định thu nhập chịu thuế
Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập  –  Các khoản thu nhập miễn thuế
 = 22.100.00 -  730.000 = 21.370.000
Bước 4: Xác định các khoản giảm trừ (bản thân, người phụ thuộc, bảo hiểm)
Các khoản được giảm trừ của Anh Thành gồm có: 
+ Bản thân: 9.000.000
+ Người phụ thuộc : 3.600.000
+ Tiền đóng bảo hiểm: 2.100.000
=> Tổng các khoản được giảm trừ là: 9.000.000 + 3.600.000 + 2.100.000 = 14.700.000
Bước 5: Xác định thu nhập tính thuế
  Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế  –  Các khoản giảm trừ
 = 21.370.000 -  14.700.000 = 6.670.000
Bước 6: Xác định công thức tính thuế (theo bảng lũy tiến từng phần)
Với mức thu nhập  tính thuế là: 6.670.000
=> Thuộc bậc 2 => Công thức của bậc 2 theo cách 2 là: 10%*TNTT-0,25tr
Bước 7: Xác định số thuế thuế thu nhập cá nhân phải nộp
=> Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Anh Thành trong tháng 1 năm 2019 là:
10% x 6.670.000 - 250.000 = 417.000