Chế độ thai sản cho nam khi vợ sinh không đóng bảo hiểm

Vợ sinh nhưng không đóng bảo hiểm xã hội, chồng có đóng thì cũng được tiền nhé. Đây gọi là hưởng chế độ thai sản cho nam. Được 2 tháng lương cơ sở (tại thời điểm viết bài 04/2022 thì là 2.980.000)

À chú ý là chồng phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên nhé

Kế toán/ Hành chính nhân sự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản cho nhân viên nam thì tìm hiểu hồ sơ 630b, và:

Trên M01B-HSB, mình điền cột

B tên người hưởng

Mục 1: mã bhxh

Mục 2: số cmnd

Mục 9: ngày sinh con

Mục 23: số cmnd mẹ

Mục 25: số bhxh mẹ

Mục 36,37,38,39: điền thông tin nhận hỗ trợ